6 Nov 2015

SHARUDDAN TUBA

Yin nadama akan abinda ya wuce, da yin niyyar ba za a sake komawa kan sabon ba har abada. Kuma ya bar sabon nan-take idan ya kasance yana cikin aikin sabon ne. bai halatta a gare shi ba ya jinkirta tuba, bai halatta ba ya ce; in ALLAH ya shirye ni na tuba ba, fadar haka yana daga alamomin rashin arzikin lahira da tabewa da rashin basira.